Leasing samochodowy - porównanie ofert leasingu operacyjnego i finansowego oraz wynajmu długoterminowego, zalety i wady, podatki, porady dla użytkowników.

2023-01-24 14:28

Leasing samochodowy to popularna forma finansowania zakupu pojazdu. Polega na korzystaniu z samochodu przez określony czas, za opłacanie comiesięcznej raty leasingowej. W przeciwieństwie do kredytu samochodowego, w leasingu nie jest konieczne wpłacanie wysokiego wkładu własnego.

Leasing samochodowy - porównanie ofert leasingu operacyjnego i finansowego oraz wynajmu długoterminowego, zalety i wady, podatki, porady dla użytkowników.

 Wstep - co powinieneś wiedzieć o leasingu.

Zacznijmy od definicji. Leasing jest umową cywilnoprawną, zawieraną pomiędzy finansującym (leasingodawcą) a leasingobiorcą (korzystającym), na podstawie, której finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz (np. samochód) od określonego zbywcy a następnie oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas. Co istotne, definicja leasingu w ustawach podatkowych (PIT i CIT) jest szersza. Obejmuje bowiem nie tylko klasyczną umowę leasingu uregulowaną w Kodeksie cywilnym, ale także każdą inną umowę, na mocy której finansujący oddaje korzystającemu do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, grunty lub prawo wieczystego użytkowania. Z punktu widzenia przepisów podatkowych istotne jest natomiast rozróżnienie, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, czy operacyjnym.
 

Leasing samochodowy to popularna forma finansowania zakupu pojazdu.

Polega na korzystaniu z samochodu przez określony czas, za opłacanie comiesięcznej raty leasingowej. W przeciwieństwie do kredytu samochodowego, w leasingu nie jest konieczne wpłacanie wysokiego wkładu własnego. Istnieją dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Każdy z nich ma swoje wady jak również zalety i to od użytkownika oraz jego potrzeb zależy to w którym kierunku powinien pójść w trakcie wyboru odpowiedniej formy finansowania. Osoby, którym zależy na przysłowiowym wpisie w dowód rejestracyjny oraz nie szukają obniżania rat poprzez podwyższenie wykupu końcowego muszą wybierać opcje leasingu finansowego a nawet i kredytu, a osobom, którym zależy na optymalizacji bieżących zobowiązań i obniżanie kosztów miesięcznych dedykujemy oczywiście leasing operacyjny. Każde z tych rozwiązań wymaga od użytkownika przeanalizowania swojej aktualnej sytuacji prawnej oraz ekonomicznej nawet w porozumieniu ze swoim księgowym bądź doradcą podatkowym. 
 

Leasing operacyjny / wynajem długoterminowy 

Polega na tym, że leasingodawca (czyli firma leasingowa) jest właścicielem samochodu i udostępnia go leasingobiorcy (czyli osobie, która chce skorzystać z leasingu) na określony czas. Leasingobiorca jest zobowiązany do opłacania comiesięcznej raty leasingowej oraz do ponoszenia kosztów eksploatacji pojazdu (np. paliwo, serwis). Po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca może zdecydować się na wykupienie pojazdu po ustalonej cenie lub zwrócić go leasingodawcy. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest tutaj również wynajem długoterminowy pojazdu, który technicznie nie różni się wiele od leasingu operacyjnego, poza tym, że dostawcy tej usługi stosują zapisy o: 
 
Ustanowienie limitów rocznych jakie pojazd może przejechać – limit kilometrów wpływa na końcową wycenę pojazdu. Dla przykładu inaczej wyceniany jest 5 letni pojazd z przejechanymi 60.000 km. na liczniku a inaczej jak ma najechane ponad 200.000 km
Usługi ALl in w jednej racie – czyli serwis pojazdu, opony, assistance wszystko jest ujęte w miesięcznej racie – potocznie nawet nazywane abonamentem samochodowym. 
Nie stosuje się zazwyczaj wkładów własnych. Zazwyczaj umowę podpisuje się na przysłowiowe 0% wkładu własnego 
Wykup pojazdu – jest on nieobowiązkowy i po zakończeniu czasowym użytkownik dostaje opcje takie jak; zdanie pojazdu, wykup pojazdu, przedłużenie terminu. Zazwyczaj te opcje są prezentowane na miesiąc bądź dwa miesiące przed zakończeniem umowy leasingu/wynajmu długoterminowego.  

Leasing finansowy, na czym polega?

Polega na tym, że leasingobiorca jest właścicielem samochodu już od pierwszego dnia korzystania z niego. Leasingodawca przekazuje mu pojazd na własność po określonym czasie, po opłaceniu ostatniej raty leasingowej. W tym przypadku leasingobiorca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z pojazdem (np. ubezpieczenie, serwis). Leasing finansowy w swojej konstrukcji przypomina kredyt - przedmiot umowy staje się środkiem trwałym korzystającego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Co do zasady umowa leasingu finansowego ma na celu przejęcie własności pojazdu po zakończeniu umowy, tzw. wykup. 
  

Leasing z wysokim wykupem - najważniejsze informacje. 

leasingobiorca już na początku umowy zobowiązuje się do wykupienia pojazdu po określonej cenie, co oznacza, że już na początku zna kwotę końcową jaką będzie musiał zapłacić za pojazd. Jest to swojego rodzaju hybryda pomiędzy leasingiem, a wynajmem długoterminowym z tą różnicą, że leasingodawca oczekuje od klienta następujących rzeczy: 
 
Ustanawia roczny limit kilometrów – jeśli klient decyduje się na wykup bądź nie odstąpi od obowiązku wykupu to nie będą nakładane żadne opłaty dodatkowe. 
Wysokość wykupów uzależniona jest od instytucji finansujących oraz od okresu finansowania, ale można przyjąć, że są to następujące standardy:
  • Okres finansowania – 24 miesiące – maksymalny wykup 60% 
  • Okres finasowania – 36 miesięcy – maksymalna wysokość wykupu – 50% 
  • Okres finansowania – 59 miesięcy – max. wykup – 40% 
 Oczywiście okres finansowania oraz wykupu może różnić się również od innych czynników takich jak: 
  • historia finansowa firmy oraz spółki aplikującej po leasing 
  • staż prowadzenia działalności 
  • forma prowadzonej działalności 
  • samochód i jego wartość jaki chcemy finansować
 
WAŻNE!
 
Musimy pamiętać, że finansujący przed udzieleniem decyzji kredytowej / leasingowej prowadzi szczegółową analizę ryzyka i właśnie takie elementy jak powyższe wpływają na decyzje ostateczne analityków w firmach finansowych. Istnieją również procesy zautomatyzowane, które doskonale znają brokerzy finansowi. Warto przygotować się do podjęcia zobowiązania poprzez wybranie odpowiedniego Doradcy Motoryzacyjnego / Leasingowego. 
 

Rozliczenie leasingu samochodu osobowego pod względem podatkowym 

Praktyką jest, że przy zawarciu umowy leasingu, korzystający wpłaca opłatę wstępną, która może być skalkulowana dowolnie, jednak zazwyczaj nie przekracza 20% wartości pojazdu. Wysokość miesięcznych rat zależy od okresu trwania umowy i kwoty wykupu, którą leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić na zakończenie umowy (o ile umowa przewiduje wykup pojazdu i korzystający chce z tego prawa skorzystać). Miesięczne raty składają się z części kapitałowej (spłata wartości początkowej pojazdu) oraz części odsetkowej (opłata za finansowanie). Ponadto, rata może zawierać w sobie także opłaty za pakiety serwisowe (np. koszty eksploatacji pojazdu). W związku z tym, istotne jest prawidłowe ujęcie ww. opłat pod względem podatkowym, zarówno z perspektywy podatków dochodowych, jak i VAT. Dla celów podatkowych, należy także przeanalizować możliwe sposoby postępowania z kosztami związanymi z eksploatacją samochodu np. opłatami za paliwo, naprawy czy zakup opon. 

W pierwszej kolejności, prawidłowe potraktowanie umowy leasingu dla celów podatkowych wymaga ustalenia, czy leasingowany samochód osobowy będzie wykorzystywany tylko w celach związanych z działalnością gospodarczą, czy też będzie wykorzystywany również dla prywatnych celów właściciela albo pracownika firmy. Sposób korzystania z samochodu ma istotne konsekwencje w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym (KUP).
Jeżeli samochód wykorzystywany jest jedynie w celach związanych z działalnością gospodarczą, to korzystającemu przysługuje prawo odliczenia całego podatku naliczonego VAT oraz zaliczenia w KUP kosztów eksploatacyjnych w pełnej wysokości. W tym celu niezbędne jest jednak prowadzenie tzw. kilometrówki, czyli szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, w której wskazuje się m.in. cel wykonywanych przejazdów, ich długość oraz przebytą trasę. Ponadto, konieczne jest zgłoszenie samochodu firmowego do urzędu skarbowego oraz sporządzenie regulamin korzystania z pojazdu. Z uwagi na powyższe wymagania, wielu przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia ewidencji i decyduje się na odliczanie jedynie 50% VAT i zaliczenie w koszty niepełnej kwoty wydatków. 
W przypadku mieszanego wykorzystania samochodu (gdy pojazd wykorzystywany jest również do celów prywatnych) podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50% wartości naliczonego podatku VAT. Natomiast nieodliczona część może zostać zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami o PIT i CIT.W zakresie kosztów eksploatacyjnych, w przypadku mieszanego wykorzystania pojazdu, do KUP zaliczone może zostać jedynie 75% tych wydatków. 
 
Jednocześnie, w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT) od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje limit wartości samochodu osobowego, powyżej którego nie ma możliwości zaliczenia części kapitałowej rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów – w przypadku leasingu operacyjnego. Jeśli wartość samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą nie przekracza 150.000 zł netto, to korzystający ma prawo zaliczyć całą wartość rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wartość pojazdu przekracza tę kwotę, to do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można jedynie tę część raty, która odpowiada proporcji, w jakiej pozostaje 150.000 zł do wartości leasingowanego samochodu.
W praktyce, samochód osobowy, który ma być wykorzystywany w sposób mieszany, powinien więc kosztować nie więcej niż 134.529 zł netto, jeśli korzystający chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jego całą wartość płaconą de facto w postaci części kapitałowej rat leasingowych. Jeśli wartość netto samochodu i 50% podatku VAT (nieodliczalna część VAT) mają stanowić łącznie 150.000 zł, to chcąc obliczyć wartość netto takiego samochodu należy podzielić 150.000 zł przez 1,115 (połowa VAT to 11,5% wartości netto) a otrzymana kwota to wspomniane wyżej 134.529 zł.

Prześledźmy przykładowe wyliczenia. Przyjmijmy, że korzystający jest podatnikiem VAT, samochód będzie wykorzystywany w celach mieszanych i korzystający wybrał leasing operacyjny, samochód nie jest samochodem elektrycznym. Jak wspomnieliśmy wcześniej, jeśli wartość netto pojazdu wraz z nieodliczalną częścią VAT nie przekroczy 150.000 zł, to cała ta kwota będzie mogła zostać zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodów. Dla potrzeb przykładowej kalkulacji pomijamy część odsetkową raty, bo ona może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodów w całości niezależnie od tego jaki będzie poziom proporcji 150.000 zł do wartości samochodu.
 

Podsumowanie 

Leasing samochodowy jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą korzystać z nowego pojazdu bez konieczności jego natychmiastowego zakupu. Leasing pozwala także na uniknięcie ryzyka związanego z deprecjacją pojazdu, ponieważ po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca może po prostu zwrócić pojazd leasingodawcy lub wykupić go po ustalonej cenie. Leasing samochodowy jest również atrakcyjny dla firm, ponieważ pozwala na zachowanie środków finansowych na inne cele biznesowe. Firmy mogą również skorzystać z leasingu operacyjnego jako formy finansowania floty samochodów służbowych.
 
Podejmując decyzję o leasingu samochodowym, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować warunki umowy leasingowej oraz przyszłe koszty eksploatacji pojazdu. Należy także rozważyć swoje potrzeby i możliwości finansowe, aby mieć pewność, że leasing jest odpowiednią formą finansowania dla Ciebie lub Twojej firmy.
 

Zobacz także

Zainteresowany leasingiem?

Zostaw swoje dane kontaktowe jeśli chcesz kupić nowe auto w leasingu bądź kredycie.

Poniżej możesz wyrazić zgody na przesyłanie Ci informacji o nowych usługach i promocjach przez Kingsman sp. z o.o. KRS: 0000507613.
Pamiętaj, że zgody są dobrowolne i w każdej chwili możesz je odwołać.